အလန္းစား Selfie ပံုေတြကို ဖန္တီးနိုင္သည့္ Beauty Selfie - Photo Editor

အလန္းစား Selfile ပုံေတြကိို ျပဳျပင္ဖန္တီးနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Selifie ရုိက္၀ါသနာပါတဲ့ သူေတြ ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ Application ေလးပါ။ မိမိ မ်က္နွာ၊ နွာေခါင္း၊ မ်က္လံုး စတာေတြကို လိုအပ္သလို ျပဳျပင္ နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ File size 8.0 MB မွ်သာရွိပါတယ္။ နွစ္သက္အသံုး ျပဳလိုသူမ်ား ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္