ဖုန္းလာတ့ဲအခါ ဖုန္းမကိုင္ျဖစ္ခ့ဲရင္ မက္ေဆ့ Auto ပို ့ေပးသြားမည့္နည္းလမ္း

ဖုန္းလာတ့ဲအခါ ဖုန္းမကိုင္ျဖစ္ခ့ဲရင္ မက္ေဆ့ Auto ပို ့ေပးသြားမည့္နည္းလမ္း


Android ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားတြက္ မိမိဖုန္းအားဖုန္းေခၚလာတ့ဲအခါမ်ိဳးမွာ မအားလို့ဘဲျဖစ္ျဖစ္ အလုပ္မအားသည့္အခ်ိန္ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို ့ေၾကာင့္ ဖုန္းမကိုင္ျဖစ္ခ့ဲရင္ ထိုသူ၏ဖုန္းကို မက္ေဆ့ ေအာ္ထိုနည္းဟာ မိမိဖုန္းကို ပို ့လာတ့ဲ SMS မက္ေဆ့ထဲက စာသားမ်ားကို ခ်က္ခ်င္ဆိုသလို့အသံျဖင့္ ဖတ္ျပေပးပါတယ္။
အသံုးျပဳနည္းကိုလည္း အဆင့္ (၈)ဆင့္  ScreenShot ပံု (၉)ပံုျဖင့္လြယ္ကူေလ့လာနိုင္ရန္ရွင္ျပထားပါတယ္။
Auto-SMS (Lift) အားေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။
Download Apk File


Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top