ဘဏ္ ေတြကို အုပ္စုဖြဲ႕ ဓါးျမတိုက္ရတဲ့ ဂိမ္း

ထြက္တာ မျကာေသးတဲ႔ ဂိမ္းအသစ္ ေလးပါ
ဘဏ္ ေတြကို အုပ္စုဖြဲ႕ ဓါးျမ တိုက္ ရတဲ့
GTA, လို လူဆိုိုးဂိုဏ္း ဂိမ္းပါ••••••offline, ပါ zip မလိုတန္းေဆာ့ပါ••••••MB နည္းျပီး ရုပ္ထြက္လန္း
လို႕ တင္ေပးတာပါ။
ဂိမ္း၀ါသနာရွင္