ဘဏ္ ေတြကို အုပ္စုဖြဲ႕ ဓါးျမတိုက္ရတဲ့ ဂိမ္း

ဘဏ္ ေတြကို အုပ္စုဖြဲ႕ ဓါးျမတိုက္ရတဲ့ ဂိမ္း

ထြက္တာ မျကာေသးတဲ႔ ဂိမ္းအသစ္ ေလးပါ
ဘဏ္ ေတြကို အုပ္စုဖြဲ႕ ဓါးျမ တိုက္ ရတဲ့
GTA, လို လူဆိုိုးဂိုဏ္း ဂိမ္းပါ••••••offline, ပါ zip မလိုတန္းေဆာ့ပါ••••••MB နည္းျပီး ရုပ္ထြက္လန္း
လို႕ တင္ေပးတာပါ။
ဂိမ္း၀ါသနာရွင္


Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top