မိမိဖုန္္းမ်က္ႏွာျပင္ကို ဓာတ္ပံုရိုတ္နိုင္တ့ဲ Touchshot (Screenshot) 5.4.0 APK

မိမိဖုန္္းမ်က္ႏွာျပင္ကို ဓာတ္ပံုရိုတ္နိုင္တ့ဲ Touchshot (Screenshot) 5.4.0 APK

ဒီ App ကို အသံုးျပဳဖို ့Root မလိုပါဘူး အလြယ္တကူအသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။