ဒိုက္ထုုိးတာ တကယ္ေရာ ပံုစံမွန္ျပီလား (ပံုစံမွန္မွ ၾကြက္သားေတြၾကည့္လို႔ေကာင္းမွာေနာ္)

ဒိုက္ထိုးတာဟာ တကယ္ေတာ့ အလြယ္ဆံုး ေလ့က်င့္ခန္းထဲမွာပါဝင္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္တည္း အိမ္မွာလုပ္လို႔
ရသလို ေနရာမေရြးလုုပ္လို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မွားယြင္းစြာ ဒိုက္ထိုးေနၾကတာကိုေတြ႔ရပါ
တယ္။ အက်ိဳးရလဒ္ကေတာ့ ၾကြက္သားေတြ မညီမညာ တစ္ဖက္ၾကီး တစ္ဖက္ေသးျဖစ္လာျခင္း၊ ပံုုစံမမွန္သည့္
အတြက္ အခ်ိဳးအစား လံုးဝတက္မလာျခင္းေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေအာက္ပါ ဗီဒီယိုေလးထဲကအတိုင္း
မွန္ကန္စြာ ထိုးႏိုင္ၾကပါေစ။


Ref: shwemom