ဂ်ပန္ ဘာသာစကားကို ဖုန္း ကင္မရာျဖင့္ ခ်ိန္ရြယ္လိုက္တာနဲ႔ ဘာသာျပန္ေပးမယ့္ Google Translate App

ဂ်ပန္ကို အလည္သြားမယ့္ လူမ်ားအတြက္ေတာ့ သတင္းေကာင္းပါ။ လမ္းေပ်ာက္ျခင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္မွာ အစားအစာမ်ား မွားယြင္း မွာယူျခင္း စတဲ့ ျပႆနာမ်ား မရွိေတာ့ပါဘူး။ Google ရဲ႕ Translate App က အဲဒီျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ပါၿပီ။
အရင္ကေတာ့ Google Translate App မွာ ဂ်ပန္စာသားမ်ားကို အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားမ်ားကို ဂ်ပန္ ဘာသာစကားအျဖစ္ ဘာသာျပန္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ဂ်ပန္ စာသားျဖင့္ ေရးသားထားတဲ့ လမ္းညႊန္ဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ ပံုႏွိပ္စာသားမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္ မီႏူးမ်ားကို ဖုန္း ကင္မရာျဖင့္ ခ်ိန္ရြယ္လိုက္တာနဲ႔ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား အျဖစ္ ဘာသာျပန္ေပးႏုိင္လာပါတယ္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားထားတဲ့ လမ္းညႊန္ဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ ပံုႏွိပ္စာသားမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္ မီႏူးမ်ားကိုလည္း ဂ်ပန္ဘာသာစကား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္လာပါတယ္။
Google Translate App ဟာ တစ္ကမာၻလံုးမွ ဘာသာစကားမ်ားကို ဘာသာျပန္ေပးဖို႔ အစဥ္အျမဲ ႀကိဳးစားထည့္သြင္းေပးေနပါတယ္။ သူ႔မွာ စာသားမ်ားကို ဘာသာျပန္ေပးႏုိင္တဲ့ အျပင္ ဓါတ္ပံုမွ စာသားမ်ားကို ဘာသာျပန္ေပးတဲ့ စြမ္းရည္လည္း ပါရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပါးစပ္ကေန ေျပာလိုက္တဲ့ စကားမ်ားကိုလည္း ဘာသာျပန္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ယခု စြမ္းေဆာင္ခ်က္အသစ္ဟာ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈလည္း မလိုဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

ref : tech radar

Credit:digitaltimes.com.mm/