သင့္စကားဝွက္ (password) ဒီစာရင္းထဲ ပါေနပါက အခုပဲ ေျပာင္းလုိက္ပါ

သင့္မွာ ရိွတဲ့ စကားဝွက္ (password) တစ္ခုခ်င္းစီတုိင္း မ်က္ျခည္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ရတာ တကယ္စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မယ္မွန္း ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔႔ နားလည္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္ password ေတြကို ျဖစ္ႏုိင္သမွ် လြယ္ကူရုိးရွင္းေအာင္ လုပ္ခ်င္မယ္ဆုိတာ သေဘာေပါက္ပါတယ္။
 
Keeper Security ရဲ႕ အေတြ႔မ်ားဆုံး ၂၀၁၆ password စာရင္းကို တစ္ခ်က္ စစ္ေဆးၾကည့္လုိက္ပါ။ သင့္ရဲ႕ လက္ရိွ password အသစ္ေျပာင္းဖုိ႔ စိတ္ေျပာင္းရင္လည္း ေျပာင္းလဲေစပါလိမ့္မယ္။ စကားဝွက္ စီမံထိန္းသိမ္းေရးဝက္ဘ္ဆုိဒ္နဲ႔ app တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Keeper Security ကေန ျပဳစုထားတဲ့ ဒီစာရင္းဟာ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္ေတြ ထြက္ေပၚလာဖုိ႔ password ၁၀ သန္းေက်ာ္ ေလ့လာစစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီစာရင္းထဲက ထိပ္တန္း (၁၀) ခုမွာ… 
 
1. 123456
2. 123456789
3. qwerty
4. 12345678
5. 111111
6. 1234567890
7. 1234567
8. password
9. 123123
10. 987654321 တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ဒီေတြ႔ေနက် password အမ်ားစုနဲ႔ သင္ကင္းေဝးမယ္လုိ႔႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ မကင္းဘူးဆုိရင္ အခုခ်က္ခ်င္းပဲ password အသစ္ေျပာင္းလုိက္ပါ။ 
Ref: trend.com.mm