အြန္းလုိင္းေပၚ တြင္က်ယ္စြာ သံုးလာၾကတဲ့ ရယ္ေမာျခင္းဆုိင္ရာ သေကၤတ စကားအသုံးအႏႈန္းမ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

အြန္လုိင္းေပၚ အေပ်ာ္သုံးစြဲတဲ့ ေဝါဟာရေတြမွာ အဓိပၸါယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရိွပါတယ္။ ခုေခတ္မွာ အမ်ားစုက “haha” သို႔မဟုတ္ Emoji တစ္ခုခု အသုံးျပဳေလ့ရိွၾကတယ္။ ေဖ့စ္ဘုတ္ထဲ ေတြ႔ရတဲ့ဟာေတြကို အဓိပၸါယ္အျပည့္အစုံ သိႏုိင္ေပမယ့္ တျခား မတူညီကြဲျပားတဲ့ ရယ္ေမာမႈပုံစံေတြ သုံးစြဲလာရင္ သူတို႔ရဲ႕ တကယ့္ အနက္အဓိပၸါယ္အစစ္အမွန္ကို အခ်ိန္ေပးေလ့လာရေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္။
“Haha”ဒီေနရာမွာ အဓိက “haha” နဲ႔ “hahahaha” လုိ႔ သုံးစြဲမႈကို သိေစခ်င္တယ္။ တကယ္ေတာ့ မရယ္ရတဲ့ ဟာသျပက္လုံးမွာ ဒီ haha ေတြကို အလြန္အကြ်ံမသုံးရဘူး မဟုတ္လား။
“Emoji”အီမိုဂ်ီေတြ သုံးတာ မိမိဟာ လူငယ္တစ္ေယာက္ပါ ဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ပါတယ္။ အီမုိဂ်ီမသုံးဘဲ တျခားသူကို အျခားဘယ္လုိနည္းနဲ႔ အျပန္အလွန္စကားေျပာမလဲ မသိပါ လုိ႔ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္တယ္။ ေပ်ာ္လြန္းလုိ႔ မ်က္ရည္ေပါက္ေပါက္က်တဲ့ပုံေတြဟာ ရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကို ကုိယ္စားျပဳတယ္။ ဆိုေတာ့ အနည္းဆုံး ဘယ္ဟာက အသင့္ေတာ္ဆုံးလဲ ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ ၂ မိနစ္သာ ၾကာတယ္။
“LOL”LOL လုိ႔ ေရးလုိက္ပါက သင္ (laughing out loud) အသံထြက္ေအာင္ ရယ္ခ်လုိက္ပါတယ္ဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ပါတယ္။ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အထက္ ရိွျပီလုိ႔လည္း ဆုိလုိတယ္။ သုိ႔မဟုတ္ စကားေျပာဆုိမႈ အဆုံးသတ္ခ်င္ရင္လည္း သုံးပါတယ္။ “K” ကို လည္း အဲ့သေဘာနဲ႔ သုံးၾကပါတယ္။
“Hehe”“hehe” လုိ႔ ေရးသားသုံးႏႈန္းလုိက္တာ တစ္စုံတစ္ခုကို ညစ္ပတ္တယ္ သုိ႔မဟုတ္ မသန္႔ရွင္းဘူးလုိ႔ သြယ္ဝုိက္နည္းျဖင့္ ၾကဳိးစားေျပာဆုိေနတဲ့ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ပါတယ္။
Ref: popsugar 
Credit: internetjournal.media