ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ ၃ ခုကေန ႀကိဳသုံးေငြ အလြယ္တကူေခ်းႏုိင္မည့္ Boss(ေဘာစိ) v1.0 Apk

ႀကိဳသုံးေငြနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ေအာ္ပေရာကုတ္နံပါတ္ကို ႐ိုက္ဖို႔မလိုဘဲ ကိုယ္အသံုးျပဳတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာထံကေန ႀကိဳသုံးေငြကို ခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္႐ံုနဲ႔ရယူႏိုင္ပါတယ္။ ဖိုင္ဆိုက္အရြယ္အစား 1.75MB မွ်သာရွၿပီး Android version 4.0+ အထက္မွသာ အသံုးျပဳနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။