ဖုန္းမကိုင္းမခ်င္း ဆက္တိုက္ေခၚေပးေနမယ့္ Auto Redial | call timer 2.26 APK

ဒီေန ့ဘဲထြက္ရွိလာတ့ဲ New Version ေလးျဖစ္ပါတယ္။
ဖုန္းေခၚတာ ဖုန္းမကိုင္းတ့ဲ သင့္ခ်စ္သူ ခင္သူေတြကို ဖုန္းမကိုင္မခ်င္း ဆက္တိုက္ေခၚေပး ေနမယ့္ Apk ေလးပါ။
ဖုန္းေခၚလို႔မွ မကိုင္ရင္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ အတြင္းကေန ၁ စကၠန္႕ ျခား တစ္ခါေခၚခ်င္ပါသလား ဒါမွမဟုတ္ ၁ စကၠန္႕ တစ္ခါဆက္တိုက္ေခၚခ်င္ပါသလား အခ်ိန္ကို ေရြးခ်ယ္ထားျပီး ေဆာ့ဖ္ဝဲထဲကေန ဖုန္းနံပါတ္ ထည့္၍ ဖုန္းကို မကိုင္မခ်င္း ေခၚေပးေနမွာျဖစ္ပါတယ္။