မေလးရွား Maxis card ကေန ျမန္မာျပည္ ဖုန္းဆင္းကတ္ေတြဆီ ေငြလွမ္းျဖည့္နည္း


Malaysia Maxis card ကေန ျမန္မာျပည္ ဖုန္းေငြလွမ္းျဖည့္ေပးခ်င္သူမ်ားအတြတ္ ျဖည့္ေပးလို႕ရတယ္ Maxis card ကေန Myanmar Sim card အကုန္ျဖည့္ေပးလို႕ရပါတယ္

1. *100# ကိုသြားပါ
2. Top Up ကိုသြားပါ
3. I share ကိုသြားပါ
4. 01ကို Next လိုက္ပါ
5. 12 Myanmar ကိုေရႊးလိုက္ပါ
6. ကိုထည့္ေပးမဲ႕ဖုန္းနံပါတ္ 959****ထည့္ပါ
7. ထည့္ေပးမဲ႕ Amount ေရႊးပါ
8. ေသခ်ာျပီဆို 01 Next လိုက္ပါ
9. 1 confrim လုပ္ေပးလိုက္ပါ

ဒါဆို ျမန္မာျပည္က ကိုယ့္မိသားစုေတြကို ဖုန္းကဒ္ျဖည့္ေပးနိင္ျပီေနာ္
အားလံုး ဆင္ေျပးၾကပါေစ
Thy Ya