အဂၤလိပ္စကားေျပာကို လြယ္လြယ္ကူကူ ေလ့လာနိုင္တ့ဲ Myanmar English Speaking 1.0 Apk


အဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့လာေနသူမ်ားတြက္ အသံုးမ်ားေသာ အဂၤလိပ္စကားေျပာမ်ားကို အခန္းလိုက္ ေလ့လာနိုင္တ့ဲ ေဆာ့၀ဲေလးပါ။ အရမ္းအၾကိဳးရွိျပီး ဖုန္းတိုင္းမွာ ေဆာင္ထားသင့္တ့ဲ ေဆာ့၀ဲပါ။ အဂၤလိပ္စာ အေရးအဖတ္ က်ြမ္းက်င္လိုသူမ်ား စကားေျပာေလးေတြကို က်က္လို့ရပါျပီ။

ေဆာ့၀ဲအား ေဒါင္းယူရန္ လင့္မ်ား
Play Store ကေန ေဒါင္းယူရန္


Shwe App Store ကေန ေဒါင္းယူရန္


Mediafire ကေန ေဒါင္းယူရန္


ေလ့က်င့္ခန္း ေတြကေတာ့...
အခန္း(၁)
အေျခအေနႏွင့္အေထြေထြအတြက္
အသုံးမ်ားသည့္ စကားေျပာမ်ား

အခန္း(၂)
ေနရာ၊လမ္းညႊန္၊ေနထိုင္ျခင္းအတြက္
အသံုးမ်ားေသာ စကားေျပာမ်ား

အခန္း(၃)
အခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
အသံုးမ်ားသည့္စကားေျပာမ်ား

အခန္း(၄)
ပမာဏႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
အသံုးမ်ားသည့္စကားေျပာမ်ား