ကြန္ပ်ဴတာကို Passwords ခံထားၿပီး အသံုးျပဳနည္း


Start••••• ® > Run ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ 
(သို႔) Window key+R ကိုတြဲႏွိပ္ပါ။ 
အဲဒီမွာ syskey ဆိုၿပီး ရိုက္လိုက္ပါ။ ေဘာက္စ္တခုက်လာပါေလ့မယ္
Encryption Enabled ဆိုတာေလးကို Check လုပ္ခဲ့ပါ။
Update ဆိုတာေလးကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။ 
အဲဒီမွာ Password Startup ကို Check ေပးၿပီးေတာ့ ကိုယ္ေပးခ်င္တဲ့ password ကို ေပးလိုက္ပါ။ 
ၿပီးရင္ Ok ကုိႏွိပ္လိုက္ပါ။ 
ဒါဆို window တက္တက္ခ်င္း password ေတာင္းတဲ့ Box ေလး က်လာပါလိမ့္မည္။ 
အဲဒီမွာ မိမိေပးခဲ့ေသာ password ကို ရိုက္ထည့္မွသာ Window ထဲကုိ ၀င္လုိ႔ရပါမည္။
Credit: ခြား နည္းပညာ