ၾကည့္ရႈသူ (၅)သန္းေက်ာ္ ရွိလာတ့ဲ ပြက္ပြက္ဆူေနတ့ဲ ေရေႏြးအိုးထဲ ထည့္ျပီး စမ္းသပ္ခ့ဲတ့ဲ Samsung Galaxy S7 နဲ ့ iPhone 6S တို့ရ့ဲ ဗီဒီယိုဖိုင္