ေလယာဥ္ေပၚမွာဖုန္းကိုပါ၀ါပိတ္စီးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း

ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းလိုင္းေတြစီးတဲ့အခါမွာ ဖုန္းကို power off သုိ႔မဟုတ္

Turn Airplane Mode On လို႔ ေျပာပါလိမ့္မယ္။ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ေလယာဥ္တက္သည့္အခါမွာျဖစ္ျဖစ္ ဆင္းသည့္အခါမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေလယာဥ္ဟာ Traffic Control Center ဟုေခၚသည့္ ေလယာဥ္လမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ သတင္းေပးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ရပါတယ္။

ထုိသုိ႔ဆက္သြယ္သည့္အခါတြင္ အနည္းငယ္ မွားယြင္းမႈရွိပါက ေလယာဥ္တိမ္းေမွာက္သည္အထိ အေျခအေနဆိုးမ်ား ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

ေလယာဥ္ေပၚမွာပါသည့္ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာကလႊတ္သည့္ Electronic Radio လိုင္းမ်ားက Control Center ကို သြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အကယ္၍ု ထိုအခ်ိန္တြင္ မိမိဖုန္းက Airplane Mode သို႔မဟုတ္ Power သာမပိတ္ထားပါက ဖုန္းမွထြက္ရွိသည့္ Signal မ်ားဟာ ေလယာဥ္အခ်က္ျပ Signal မ်ားႏွင့္ သြားညွိႏိုင္ၿပီး မလိုလားအပ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ထုိမွတစ္ဆင့္ Accident မ်ားဆီသို႔လည္း ဦးတည္ႏိုင္ပါတယ္။

Airplane Mode လုပ္ထားျခင္းက Radio လိုင္းၾကြေစသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Mobile Data, GPS, LTE, Bluetooth ႏွင့္ Wifi တို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း Airplane Mode လုပ္ထားရင္းမွ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္း၊ ဂိမ္းေဆာ့ျခင္း၊ ကင္မရာ႐ိုက္ျခင္းမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ပါေသးတယ္။

ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွလႊဲ၍ က်န္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုး အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

Source: Lwin Pyin