ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အသံုးျပဳနိုင္တ့ဲ Viber


ေရႊျမန္မာမ်ား ျမန္မာမႈျပဳထားသည့္ Viber Version 5.0.0 ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိဘာသာစကားနဲ႕ဆိုေတာ့ လြယ္ကူတာေပါ့။
 ဒါကိုသံုးမယ္ဆိုရင္ မူလ Install လုပ္ထားသည့္ Viber ကို Uninstall လုပ္ဖို႕လိုပါလိမ့္မယ္။ 
File Size 28 MB သာရွိျပီး အသံုးျပဳလိုသူမ်ား ေအာက္ကလင္ခ့္မွာ Download ရယူႏိုင္ပါၿပီ။