မိမိ တယ္လီေနာ္ SimCard ကို အင္တာနက္ဘဲသံုးမယ္ သူမ်ားဖုန္းေခၚလို႔မရေအာင္ လုပ္နိုင္မယ့္ ေဆာ့ဝဲလ္ေလး


မိမိ SimCard ကို အင္တာနတ္ဘဲသံုးမယ္ သူမ်ားဖုန္းေခၚလာလို႔မရေအာင္ လုပ္နိုင္တ့ဲ ေဆာ့ဝဲလ္ေလးပါ
တယ္လီေနာ္ ဆင္းကဒ္ကို အင္တာနက္သီးသန့္သံုးခ်င္သူမ်ား ေဆာင္ထားနိုင္ပါတယ္။

ေဆာ့ဝဲကို ဒီမွာေဒါင္းပါ