ကိုယ့္ဖုန္းနံပါတ္ကို တျခားလူ ေခၚလို႔မရေအာင္ ဘေလာ့နည္းမက္ေဆ့ခ်္ ပို႔လို႔မရေအာင္ ဘေလာ့နည္း