ကိုယ္ Like နွင့္ Comment ေပးတာကို သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕ News Feed မွာ သြားမေပၚေအာင္လုပ္နည္း