ဘာေဆာ့ဝဲမွာ မသံုးဘဲ ဖုန္းခလုတ္ေတြကို အစားထိုးအသံုးျပဳနည္း