လစဥ္ေႀကးေပးစရာမလိုဘဲ ျမန္မာတီဗီ ရုပ္သံလိုင္း (၂၂) လိုင္း အခမ့ဲႀကည္ရႈနိုင္တ့ဲ ေဆာ့ဝဲ


ဖုန္းထဲကေန ျမန္မာရုပ္သံလိုင္း (၂၂) လိုင္းကို အင္တာနက္အနည္ငယ္ရွိယံုျဖင့္ တိုက္ရိုတ္ၾကည့္ရႈနိုင္ပါတယ္။
မိမိႀကည့္ခ်င္တ့ဲ လိုင္းကိုသာ လက္ေလးနဲ႔ေထာက္လိုက္ပါ ႀကည့္လင္ပ်က္သာတ့ဲ ရုပ္သံနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းပြင္လာမွာပါ။
လစဥ္ေၾကးေပးစရာမလိုဘဲ အခမ့ဲၾကည့္ရႈနိုင္ပါတယ္။
2Mb ထဲ ရွိပါတယ္ ေဒါင္းရင္ ေဘ ၆၀ ေလာက္ဘဲကုန္မွာပါ။


မည္သူမဆို ျပန္လည္မ်ွေဝနိုင္ပါတယ္။